Obligacje samorządowe są to dłużne papiery wartościowe, które emitowane są przez JST, czyli gminy, powiaty i województwa. pamiętajmy o tym, że emisja obligacji daje wiele korzyści jednostkom samorządu terytorialnego. Dlaczego ta kwestia jest tak ważna? Kto jest emitentem obligacji komunalnych?

Obligacje komunalne

Jak już wiemy, emisja obligacji komunalnych stoi po stronie jednostek samorządu terytorialnego. Okazuje się, że emitowanie obligacji pozwala na:

  • refinansowanie spłaty dotychczasowego zadłużenia,
  • finansowanie wydatków inwestycyjnych i bieżących,
  • pokrywanie kosztów inwestycji, które są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Emisje obligacji sprawiają zatem, że gminy, województwa i powiaty uzyskują dodatkowe środki finansowe.

Obligacje samorządowe

Kto jest emitentem obligacji komunalnych? Odpowiedź na to pytanie jest bardzo łatwa. Przepisy prawne jasno wskazują, że emitentem jest w tej sytuacji jednostka samorządu terytorialnego, czyli gmina, powiat, województwo, czy też związki komunalne tych jednostek.

Czym cechują się obligacje samorządowe? Okazuje się, że emisja obligacji jest elastycznym źródłem finansowania wydatków samorządu. Gmina może sama określić termin wykupu, okres karencji i strukturę takiej emisji. Poza tym, zaletą są niskie koszty emisji. Podmiot uzyskuje swobodę w dysponowaniu środkami finansowymi, a konkurencyjne oprocentowanie to kolejny atut. Nie bez znaczenia jest też możliwość aneksowania warunków emisji obligacji komunalnych, przykładowo korzystając z wydłużenia spłaty. Więcej informacji można znaleźć na https://aesco.com.pl/.